Thông tin về xe

 • Hiệu HYUNDAI
 • Đời xe 2008 - 2012
 • Kiểu xe 35 - 45 chỗ
 • Màu xe Bạc - Đỏ
 • Giá thuê tháng 46.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 3.000.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu HYUNDA
 • Đời xe 2009 - 2012
 • Kiểu xe 35 - 45 chỗ
 • Màu xe Bạc - Đỏ
 • Giá thuê tháng 46.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 3.000.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu HYUNDAI
 • Đời xe 2010 - 2014
 • Kiểu xe 35 - 45 chỗ
 • Màu xe Bạc - Đỏ
 • Giá thuê tháng 55.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 3.500.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu HYUNDAI
 • Đời xe 2008 - 2014
 • Kiểu xe 35 - 45 chỗ
 • Màu xe Bạc - Đỏ
 • Giá thuê tháng 45.500.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 3.000.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu HYUNDAI
 • Đời xe 2010 - 2012
 • Kiểu xe 24 - 29 chỗ
 • Màu xe Kem
 • Giá thuê tháng 36.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000đ /1h
 • Phụ trội quá km 10.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 2.500.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu SAMCO
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 24 - 29 chỗ
 • Màu xe Trắng - Kem
 • Giá thuê tháng 37.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000đ /1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 2.500.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu FORD
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 16 Chỗ
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê tháng 28.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 70.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 7.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.600.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu MERCEDES
 • Đời xe 2010 - 2015
 • Kiểu xe 16 Chỗ
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê tháng 28.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 70.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 7.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.600.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu TOYOTA
 • Đời xe 2008 - 2014
 • Kiểu xe 16 Chỗ
 • Màu xe Xanh Ngọc, bạc
 • Giá thuê tháng 28.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.500.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu KIA CARENS
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 7 Chỗ
 • Màu xe Đen
 • Giá thuê tháng 24.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 50.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 5.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.100.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu HYUNDAI
 • Đời xe 2012 - 2015
 • Kiểu xe 7 Chỗ
 • Màu xe Bạc - Đen
 • Giá thuê tháng 35.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 80.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 8.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 2.000.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu CHEVROLET
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 7 Chỗ
 • Màu xe Bạc - Đen
 • Giá thuê tháng 30.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.500.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu FORD
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 7 Chỗ
 • Màu xe Bạc,Đen,Đồng
 • Giá thuê tháng 28.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.300.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu TOYOTA
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 7 Chỗ
 • Màu xe Đen - Bạc
 • Giá thuê tháng 29.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.500.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu Innova
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 7 Chỗ
 • Màu xe Bạc, Đen
 • Giá thuê tháng 2600km/10h: 27tr
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.500.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu FORD FOCUS
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê tháng 24.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.300.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu MERCEDES
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Trắng - Đen
 • Giá thuê tháng 52.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 200.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 20.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 3.000.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu BMW 320i
 • Đời xe 2012 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Trắng - Đen
 • Giá thuê tháng 55.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000đ /1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ /1km
 • Sử dụng cuối tuần 2.200.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu Ford Escape
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Đen
 • Giá thuê tháng 28.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.300.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu 2.4 -3.5Q
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Đen
 • Giá thuê tháng 39.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.800.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu Cruze
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê tháng 24.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.200.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu Vios
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Đồng - Đỏ
 • Giá thuê tháng 25.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.200.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu KIA FORTE
 • Đời xe 2012 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê tháng 22.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ /1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ /1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.200.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu TOYOTA ALTIS
 • Đời xe 2012 - 2015
 • Kiểu xe 4 Chỗ
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê tháng 26.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ/1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.400.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Thông tin về xe

 • Hiệu CIVIC
 • Đời xe 2013 - 2015
 • Kiểu xe 5 Chỗ
 • Màu xe Đen - Trắng
 • Giá thuê tháng 24.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26 ngày
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ /1h
 • Phụ trội quá km 6.000đ /1km
 • Sử dụng cuối tuần 1.300.000đ
 • Sử dụng lể tết x 200%

Rất nhiều khách hàng đã làm việc với thuexegiare.net

thiet ke web thiet ke website web gia re lam web dep thiet ke web pro thiet ke web chuyen nghiep website gia re thiet ke website gia re thiet ke website chuyen nghiep thiet ke website pro thiet ke web gia re website chuyen nghiep web chuyen nghiep website web web site cong ty thiet ke web web 100$ website free web free website mien phi web mien phi cho thue xe thue xe can thue xe xe du lich thue xe du lich thue xe gia re thue xe hoi thue xe hoa thue xe cuoi thue xe du lich dich vu thue xe thue xe dich vu thue xe tu lai thue xe co tai thue xe thang hop dong thue xe cho thue xe gia re thue xe doi moi thue xe toyota thue xe ford thue xe camry thue xe honda sua may tinh sua laptop sua chua may tinh sua may tinh gia re bao tri may tinh bao tri mang bao tri he thong sua may tinh tai nha sua may tinh tan noi thiet ke mang thi cong mang mang wifi trien khai he thong mang may tinh may tinh IBM may tinh bo may tinh de ban Thue xe gia re